BLOG

Problematika MKA

zhbccz / 14 dubna, 2019 / Blog

MKA – multikriteriální analýza (z anglického multi-criteria analysis) je analýza zahrnující více hledisek. Je užitečná, když jsou některé cíle těžko postižitelné jinými cestami. Je vhodná pro posuzování více variant projektu dle různých kritérií a podkritérií a jejich poměrných vah, v různých oblastech s různými cíli.

Zároveň je vhodná právě v případech kde nelze aplikovat metodu CBA (neexistují monetizovatelné přínosy). Oproti CBA, která se především zaměřuje na ekonomické kritérium (maximalizace celospolečenské prospěšnosti), je multikriteriální analýza nástrojem pro řešení většího počtu různých cílů, které nelze vždy přesně vyjádřit pomocí cen a vah sociální prospěšnosti jako je CBA. Tyto dílčí cíle mohou být různými skupinami společnosti vnímány odlišně.

Na rozdíl od CBA je tu jasně definovaná hranice přijatelnosti a je vhodná spíše pro porovnání více variant.

Existuje více způsobů navržení analýzy:

Soubor kritérii – kde je pořadí určeno od nejvhodněji po nejméně vhodnou dle stanovených kritérií. Optimálním (nejvhodnějším) je označena ta varianta, která nejlépe vyhovuje hodnocení podle sestaveného souboru kritérií, tedy ta varianta, která nejlépe vyhovuje společenské potřebě.
Stanovení kritérii a podkritérií a jejich vah – Po zapracování a odsouhlasení vah oblastí a jednotlivých kritérií jsou jednotlivé varianty posouzeny a jsou ohodnoceny pomocí bodů (např. 1-10) Na základě tohoto ohodnocení a výsledných vah jednotlivých kritérií je nakonec vyhodnoceno výsledné pořadí variant.

Speciální MKA – pevně dané metodiky zjednodušené multikriteriální analýzy, tzn. porovnávají se 2 varianty na základě jasně daných pravidel a určuje se počet stanovených bodů, při splnění určitého počtu bodů a pravidel může být projekt doporučen k financování.

zpět na hlavní

Zavoláme Vám

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.